Ph.D. Students
 
      Bin Yang ya'ou Zhao
Master Students:
M3:      Juanjuan Li Zeyue Wu
      Yiming Chen Jingjing Liu
M2:      Guangpeng Li Wenzheng Bao
      Xumi Qu Fenlin Wang 
M1:      Gaoqiang Yu Fanliang Kong
     Qing Zhao Shanshan Chen
     Deling Xia  
Graduated Students:
       Xiaohui Dong Lizhi Peng
       Peng Wu Zhen Liu
       Qiang Wu Fasheng Xu
       Xueqin Zhang Ya'ou Zhao
       Feng Chen Guangfeng Jia
    Lehui Song Quan Zhou
     Meng Pan Wei Li
       Chuanke Xu Nana Cai
       Bin Yang Linlin Shao
      Xiu Huang Xifeng Xing
      Liyuan Liu Xiaoli Shen
     Yi Cao Juan Cui 
       Yan Xu Ronghao Fu
       Jingru Xu Yingying Zheng
       Xuejiao Lei Lili Guo
       Yunguang Lin  

Zhenxiang Chen Lebo CHEN
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Tel: (086)531-2765718
Email :<nicop1@ujn.edu.cn>

Education
School of Computer Science and Technology, Shandong University(September 2004!2007)
Doctoral Candidate

School of Information Science and Technology, Jinan University (September 2001!June 2004)
Degree: Master, Computer Science and Technology
^The Research of Policy-Based Network Management and It¨s relative Technology ̄

School of Information Science and Technology, Jinan University (September 1997!June 2001)
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology
^The Research of File Transmit System Based on Web Management ̄

Research Interest Areas
Web Intelligence, Network Management, Parallel Computing, Grid Application

Work History
Jinan University, Network Center, Part-time Job (September 2001!June 2005)


Special Skills and Activities
Article published in Chinese Computer Network and Education: ^A File Transmit System Based on Web Management ̄2001 pp.151!156.

Article published in Ourinnovate Papaer Net:^The research and Realization of a Distributed Content Cache System based on DNAT ̄2002

Article published in Journal of Huazhong University of Science and Technology: "The Research and Application of Website Information Based on Web Management"2003

Article Published in Paper Volume of Shandong Education Equipment Union: ^The Research of NAT Technology and It's Application in Network Security ̄ 2003

Secretary of Student Union, Jinan University (September 1998June 2001).

Member of Postgraduate Student Union, Jinan University (September 2001June 2004).

School Master Scholarship of Jinan University (October 2002).

Excellent Graduate of Shandong Province (July 2004)


Lizhi Peng
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Tel: (086)531-2765718
Email :<plz@ujn.edu.cn>

Education
School of Information Science and Engeering, Jinan University
(September 2003!2006)
Master Candidate

Department of Engineering Mechanics,Xi¨an Jiaotong University
(September 1994-July 1998)
Degree: Bachelor, Engineering Mechanics
^The Finite Element Analysis of the Stress and Strain of a Metalforming Mechine ̄

Research Interest Areas
Intrusion Detection, Data Mining, Optimization Algorithm, Parallel Computing

Work History
Jinan Heavy Mechine Group Co. Ltd., Mechanic Engineer (August 1998-April 1999)
Jinan Kaituo Software Company, Software Engineer (April 1999-September 2003)

Special Skills and Activities
Programmer of ^Computer Telephone System of Procuratorate ̄, 1999

Project Manager and Programmer of ^Enviroment and Devices Monitoring and Controling System of Computer Room ̄, 1999-2000

Project Manager and Programmer of ^Kaituo Digital Video Recorder ̄, 2001-2003

Article Accepted in Shandong Science: ^An Improved Simple File Transfer Protocol (SFTP) and Its Java Implementation ̄ 2005


Xiaohui Dong
School of Information Science and Engeering,Jinan University
Jinan,Shandong,P.R.China,250022
Tel:(086)531-82767180
Email:<ise_dongxh@ujn.edu.cn>

Education
School of Information Science and Engeering,Jinan University
(September 2003--2006)

School of Information Science and Engeering,Jinan University (September 1997!June 2001)
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology
"Campus network's design and programming of Jinan University"

Research Interest Areas
Computer Network Security, Network Intelligence,Computing Intelligence

Work History
Jinan University, Network Center(June 2001--Present)


Peng Wu
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Tel: (086)531-82767501-804
Email :<ise_wup@ujn.edu.cn> 

Education
School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2004--2007)

School of Information Science and Engeering,Jinan University (September 1998??June 2002)
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Nonlinear System Identification and Intelligent Control,Parallel Computing

Work History
Jinan University, School of Information Science and Engeering(April 2003-Present)
Jinan Univers
ity, School of Computer Engeering(February 2002-April 2003)


Zhen Liu
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Tel: (086)531-82767501-804
Email :<ise_liuz@ujn.edu.cn>

Education
School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2004--2007)

Department of Information Science and Control Engeering,Institute of Shandong Building material and Industry (September 1996!June 2000)
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Pattern Recognition,Parallel Computing,Image Processing

Work History
Jinan University, School of Information Science and Engeering(April 2003-Present)
Jinan University, School of Computer Engeering(February 2001-April 2003)
Institute of Shandong Building Material and Industry, Compute Center(July 2000-February 2001)


Qiang Wu
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Email :<qwu_master@163.com>

Education
School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2005--2008)

School of Information Science and Engeering, Jinan University
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Time Series
 


Xueqin Zhang
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Email :<zhangxueqin_2005@163.com>

Education
School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2005--2008)

School of Information Science and Engeering, Jinan University
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Time Series, Neural Network
Ensemble


Feng Chen
Computation intelligence Lab, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Email :<chenfeng_ci@163.com>

Education

University of electronic science and technology of china
(September 2005--2008)

School of Information Science and Engeering, Jinan University
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Time Series, Neural Network, Support Vector Machine


Yaou Zhao
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Email :<yaou_zhao@yahoo.com>

Education

School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2005--2008)

School of Information Science and Engeering, Jinan University
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Time series, Neural Network


Fasheng Xu
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Tel: (086)531-82767501-804
Email :<ss_xufs@ujn.edu.cn>

Education
School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2005--2008)

College of Information&Management, Shandong Normal University (September 1997!June 2001)
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Pattern Recognition

Work History
Jinan University, School of Science (June 2001-Present)


Guangfeng Jia
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Email :<jiaguangfeng2005@126.com>

Education
School of Information Science and Engeering, Jinan University
(September 2006--2009)

School of Information Science and Engeering, Jinan University (September 2002--June 2006)
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology
 

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Pattern Recognition, Parallel Computing,


Lehui Song
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Email :<songlehui@eyou.com>

Education
School of
Pattern Recognition and Intelligence system, Jinan University
(September 2006--2009)

School of Computer Science and Technology, Shandong Normal University (September 2002!June 2006) Degree: Bachelor, Computer Science and Technology
"
Management Information System of Great wall Vehicle Repair Factory"

School of Computer Application, Harbin institute of Technology University (September 2000!June 2003)

Research Areas

Pattern Recognition and Intelligence system

Work History
Jinan Tanlong
Co. Ltd (June 2003 ! September 2004)


Quan Zhou
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022

Tel: (086)531-82767501-804
Email :<zhouquan2000@sohu.com>

Education

School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2006--2009
)

School of Information Science and Technology, Shandong University of Science and Technology(September 2003--2005)

Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas

Computational Intelligence, Operation Research, Game Design, COM and DCOM Technology, Software Engineering

Work History

China TeleComm Jining Branch, Software Research Department(2000-2003)

Bank of Communication Jining Branch, Computer Department(1997-2000)

 


Meng Pan
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022
Tel: 0531-82862514
Email :<rinoa_11@sina.com> 

Education
School of Information Science and Technology, Jinan University
(September 2006--2009)

School of Information Science and Engeering,Jinan University (September 2001--June 2005)
Degree: Bachelor, Computer Science and Technology

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Pattern Recognition, Parallel Computing, Image Processing


Wei Li
School of Information Science and Engeering, Jinan University
Jinan, Shandong, P.R.China, 250022

Email:<liwei198348@163.com>

Education
School of Information Science and Engeering, Jinan University
(September 2006--2009)

ShanDong Normal University (September 2002--June 2006)
Degree: Bachelor  of  Mathematics

Research Interest Areas
Computational Intelligence, Parallel Computing

    
Research Links
Int. Conference
Int. Journal
IJCIBSB
IJCIR
Tel86-531-82767581 (office) Fax86-531-82767581     Contact Information Computational Intelligence Lab
Technical support: Create Permanently Studio     nicop1#ujn.edu.cn